Co to jest SUKCESJA?

Sukcesja to nowe zjawisko społeczno-gospodarcze w Polsce. Od początków lat 90’ ogromna liczba, bo około 1,9 mln przedsiębiorców po raz pierwszy w swoim życiu mierzy się z koniecznością próby przekazania swojego biznesu następcom. Udaje się to tylko 13% polskich firm.

Sukcesja to transfer „4W”

Wiedzy

Władzy

Własności

Wartości

Modelowy cykl obsługi sukcesyjnej

Intro

Mapa Sukcesyjna

Raport Sukcesyjny

Konstytucja Sukcesyjna

Co to jest INTRO SUKCESYJNE?

Intro Sukcesyjne to pierwsze spotkanie klienta z licencjonowanym Doradcą Sukcesyjnym posiadającym certyfikat KIDS, czyli Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych. To 90-minutowe spotkanie, którego celem jest udzielenie podstawowych odpowiedzi na pytania:

  • Z jakim wyprzedzeniem planować Sukcesję?
  • Z jakiego powodu moje dzieci często nie mają kompetencji biznesowych lub psychologicznych do dalszego prowadzenia firmy?
  • Jaki wpływ na kontynuację sztafety pokoleniowej ma BIOLOGIKA?
  • Czy posiadamy wiedzę i zasoby prawne, aby skuteczne realizować zgodną wizję Nestorów i wdrożyć Sukcesorów w cały proces?

TERMINY, KTÓRE — MÓWIĄC O SUKCESJI — TRZEBA ZNAĆ

Mapa Sukcesyjna

Formularz w formie papierowej lub elektronicznej przedłożony Nestorowi przez Doradcę Sukcesyjnego. Zawiera pytania dotyczące aktualnej sytuacji rodzinnej, majątkowej i prawnej Nestora oraz jego wizji dotyczącej planowanej Sukcesji. Dane zawarte w tym dokumencie stanowią podstawę do przygotowania Raportu Sukcesyjnego.

Raport Sukcesyjny

Zindywidualizowany dokument przygotowany na podstawie informacji przekazanych przez klienta w Mapie Sukcesyjnej. Zawiera kompleksowe ujęcie aktualnego stanu rodzinnego, majątkowego i prawnego Nestora w kontekście planowanej Sukcesji. W tym dokumencie znajdują się też instrukcje natychmiastowe i odroczone, mające na celu bezpieczne i sprawne osiągnięcie założonych przez Nestora wielopłaszczyznowych celów Sukcesji.

Konstytucja Sukcesyjna

Jest to zbiór wdrożonych, kompletnych, zrealizowanych instrukcji i wytycznych natychmiastowych oraz odroczonych. Stanowią one trwałe zabezpieczenie dla scenariuszy nagłych i organicznych. Konstytucja Sukcesyjna powinna być obligatoryjnym pomostem wdrożeniowym do stworzenia Konstytucji Rodzinnej, w której tworzeniu powinni wziąć aktywny udział wszyscy Interesariusze Konstytucyjni.

Interesariusz Konstytucyjny

To pełnoletni członek rodziny atomowej lub spoza grona rodziny atomowej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w chwili obecnej aktywnie uczestniczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Formuła zarządzania przedsiębiorstwem jest definiowana jako wykonywanie stosunku pracy lub B2B na kluczowych stanowiskach w organizacji.

Rodzina Atomowa

Rodzina składająca się z Nestora, jego małżonka, zstępnych oraz wstępnych.

Grono rodziny poza atomowej

Partnerzy członków Rodziny Atomowej, w związkach formalnych i nieformalnych.

Sukcesor

Następca prawny Nestora, który zgodnie z jego wizją uczestniczy w procesie Sukcesji.
Sukcesor ma też otrzymać wartości majątkowe i/ lub zostać wskazany jako następca zarządczy.

Konstytucja Rodzinna

Ma na celu unormowanie relacji na linii rodzina–przedsiębiorstwo oraz zagwarantowanie funkcjonowania firmy rodzinnej w kolejnych pokoleniach. Pomaga też skupić rodzinę wokół przedsiębiorstwa, podtrzymać jej spójność i integralność. Określa też wspólne zadania, plany oraz daje wsparcie komunikacyjne pomiędzy członkami rodziny. Konstytucja stanowi zespół wartości i zasad, którymi powinna kierować się Rodzina w różnych obszarach życia – relacji rodzinnych, sposobów prowadzenia biznesu, relacji wobec interesariuszy. Określa też reguły dotyczące prowadzonego biznesu, a zatem pracowników, kontrahentów, lokalnej społeczności. Wszystko to w celu zapewnienia trwałości i wzrostu rodzinnego biznesu w perspektywie wielopokoleniowej. Konstytucja musi obejmować scenariusze organiczne i nagłe sposobu transferu wartości. Część instrukcji natychmiastowych winna być zrealizowana jeszcze przed rozpoczęciem procesu wdrażania samej Konstytucji.

Instrukcje Natychmiastowe

Zbiór wytycznych, które powinny zostać zrealizowane niezwłocznie. Czynności wykonywane w ramach instrukcji natychmiastowych nie wymagają uprzedniego przygotowania i nie są czasochłonne. Stanowią one z jednej strony pierwszy etap procesu sukcesyjnego, z drugiej zaś same w sobie w podstawowy sposób zabezpieczają realizację wizji Nestora, na wypadek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Przygotowanie wzorów dokumentów, które są wymagane do realizacji instrukcji natychmiastowych, jest wliczone w cenę Raportu Sukcesyjnego.

Instrukcje Odroczone

Zbiór wytycznych, których realizacja wymaga dokładnego zaplanowania i rozłożenia w czasie. Czynności realizowane w ramach instrukcji odroczonych bywają złożone oraz czasochłonne. Nierzadko muszą one zostać poprzedzone dodatkowymi audytami prawnymi i podatkowymi. Czynności te pozwalają odpowiednio przygotować i przeprowadzić procesy takie jak sukcesja odroczona, sukcesja zewnętrzna czy przygotowanie podmiotu do sprzedaży, fuzji, przejęcia. Projekty dokumentacji i realizacja instrukcji odroczonych nie są wliczone w cenę Raportu.

Scenariusz Organiczny

Rozłożony w czasie, naturalny proces przekazywania odpowiedzialności Sukcesorom, nadzorowania i budowania odpowiedzialności. Zakłada, że w trakcie sukcesji nie wystąpią zdarzenia, które wymuszą realizację Scenariusza nagłego. W ramach tego scenariusza aspekty transferu wiedzy, władzy i własności realizowane będą w kolejności – według instrukcji odroczonych.

Scenariusz Nagły

Uwzględnia możliwe zdarzenia nagłe, mające bezpośredni wpływ na proces sukcesyjny. Takie jak: rozwód, nagła choroba, niezdolność do kierowania przedsiębiorstwem lub do zarządzania majątkiem. Obejmuje konsekwencje prawne i własnościowe – wynik nagłej śmierci przed ukończeniem sukcesji. Transfer władzy i własności zabezpieczany jest na czas trwania procesu sukcesyjnego – według instrukcji natychmiastowych.

Walor Sukcesyjny

Multidyscyplinarna korzyść płynąca z usługi doradczej jest usystematyzowaną wiedzą w postaci spersonalizowanego, profesjonalnego i interdyscyplinarnego Raportu. Integralną jego część stanowią wytyczne i instrukcje. Z podziałem na instrukcje natychmiastowe i odroczone oraz projekt dokumentacji pozwalającej na realizację instrukcji natychmiastowych. Sporządzenie Raportu poprzedza wywiad w formie Mapy Sukcesyjnej.