Psychometria w sukcesji – co daje?

Każdy człowiek jest wyjątkowy. Psychometria* daje rzeczywisty wgląd w tę wyjątkowość, opisując ją i ujmując w obiektywne ramy. Dzięki psychometrii Nestor może:

 • obiektywnie spojrzeć na ludzi zaangażowanych w sukcesję,
 • bardziej świadomie podejmować decyzje personalne,
 • zniwelować ryzyko przerwania kontinuum rodowego w wyniku działania lub zaniechania danej osoby.

* Psychometria według słownika języka polskiego PWN to dział psychologii zajmujący się pomiarami zjawisk i procesów psychicznych oraz opracowywaniem i stosowaniem testów psychologicznych, do których należą instrumenty psychometryczne. Wspomniane instrumenty opierają się na połączeniu psychologii, statystyki i matematyki. Umożliwiają obiektywne opisanie m.in. osobowości, stylu myślenia, kompetencji.

Nestorzy w procesach sukcesyjnych kierują się co do zasady intuicją oraz rodzicielstwem sensu stricte względem swoich dzieci – Sukcesorów. Takie podejście może być obarczone błędem, nieobiektywnym podejściem do danej osoby itp., którego wynikiem może być brak kontynuacji rodowej. W procesach sukcesyjnych instrumenty psychometryczne służą w szczególności zidentyfikowaniu:

Aspektów indywidualnych

 • kompetencji tzn. wymiarów behawioralnych;

 • wpływających na efektywność zawodową - preferencji zadaniowych dotyczących pracy;

 • umiejętności podejmowania decyzji w biznesie;

 • skłonności do ryzyka;

 • chęci rozwoju własnego;

 • czynników motywujących albo frustrujących.

Aspektów w pracy i relacjach z innymi

 • kompetencji przywódczych i menedżerskich;

 • zachowania się podczas konfliktu z innymi;

 • preferencji etapów w procesach grupowych;

 • przyjmowanych ról w zespole, których można posiadać kilka jednocześnie;

 • synergii i wyzwań we współpracy Nestora i Sukcesora, biorąc pod uwagę ich osobowość i style myślenia.

Rozpoznanie, dlaczego tak naprawdę Sukcesor chce zabezpieczyć, lub też nie, kontynuację bytu firmy jest podstawą i KLUCZEM do decyzji o rozpoczęciu procesu sukcesyjnego. Zasadnym może być przygotowanie firmy do stosownego przekształcenia czy fuzji, przejęcia lub sprzedaży.

Dzięki nowoczesnemu i niekonwencjonalnemu podejściu naszych Doradców Sukcesyjnych, gdzie każdy nowy projekt rozpoczynają od wykładu na temat biologii i biologiki procesów sukcesyjnych, Nestor ma możliwość zidentyfikowania i rozpoznania powodów, wskazujących m.in. dlaczego część lub nawet wszystkie dzieci nie są gotowe do pracy w przedsiębiorstwie.

Co to jest sukcesja kompetencyjna?

Sukcesja kompetencyjna to zbiór działań strategicznych rozłożonych w czasie, których celem jest optymalny wybór zakresów działań i odpowiedzialności dla członków rodziny oraz spoza rodziny atomowej. Dzięki zleconym badaniom psychometrycznym dobór funkcji może być bardzo dobrze rozpoznany, co z kolei może umożliwić i ułatwić cesję kompetencji w czasie.

Badanie

Diagnoza

Trwała zmiana

Jak kompetencyjnie przygotować przedsiębiorstwo i ludzi do sukcesji?

Podstawa to ludzie!

Odpowiednie przygotowanie Nestorów i Sukcesorów musi obejmować przygotowanie z zakresu niezbędnej psychologii biznesu oraz wykorzystanie instrumentów psychometrycznych takich jak:

Profil osobowości Nestora i Sukcesora do transferu pokoleniowego — badanie profilu osobowości w 5 aspektach i 13 podaspektach, przy możliwych 91 wynikach na każdej skali;

Style myślenia i profil osobowości w biznesie ważnych pracowników - badanie w celu poprawy zrozumienia typów, naturalnych talentów, preferencji oraz wyzwań;

Styl myślenia w zespole — określenie procesu działania i komunikacji w zespole ważnych pracowników;

Raport dla lidera — kierowanie ludźmi — instrukcje i wskazówki do zarządzania konkretną osobą w zakresie kilku kluczowych wymiarów m.in. ustalania celów, rozwoju kariery, tworzenia wizji;

Ocena umiejętności podejmowania decyzji w biznesie — połączenie badania zdolności i charakteru Sukcesora, które zapewnia najbardziej dokładny pomiar potencjału danej osoby w biznesie;

Strategiczny przegląd kompetencji przywódczych Sukcesora — jakie są mocne strony, a jakie są wyzwania dla Sukcesora jako lidera i menedżera w 7 wymiarach przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego.